Coob cuag xub ntab, vam cuag xub muv. Nov ces yog peb Xyooj Ntsaimvab tsevneeg!

Meeting Minutes from 04/02/16

Share with:

FacebookTwitterGoogleLinkedInRedditPinterest


Xiong JeiVah Family Foundation, Inc.

Meeting Minutes – 04/02/16

 

Qaib Tsiab –

Tus qaib lwm tsiab ntawv ces muab coj los ua kevcai laig pojkoob yawgkoob tag xwb txhob muab noj.

 

Kev tshwm tshav:

Ua raws li yus lub tebchaws pub xwb. Cov nyob rau tebchaws America ces peb tsis muaj tshwm tshav lawm. Thaum tawm hauv tsev mus ces coj ncaj qha mus nram qhov chaw sam sab lawm xwb. cov tseem nyob tim Nplog teb ces ua li pojkoob yawmkoob ib txwm ua los tsis ua li cas.

Nyiaj Tswb – tawm lub tswvyim hais tias nyob rau tebchaws America no mas xav kom sawvdaws txhob siv tsiaj nyoos nyob rau tom qhov chaw pam tuag lawm. Kom muaj nyiaj tuaj ua hauv qhua lawm xwb. Qhov no peb tseem yuav tham ntxiv mus kom sawvdaws pom zoo. Pov mam li hu sawvdaws tuaj sib tham txog qhov no.

Hais txog ntawm qhov ntaus rog – ces peb tseem yuav ntaus rog li qub yog hais tias muaj ib tug neeg puv 120 xyoo. Sawvdaws pom zoo li ntawv.

 

Spring Graduation 2016 –

Teem rau lub 06/11/16 lawm es yog leejtwg muaj menyuam no ces hu tuaj rau niam Nom Muas thiab Kawm nkawv.

 

Noj Tsiab Pebcaug 2016

Xyoo no peb yuav muaj ib lub tsiab pebcaug dua. Ntxoov Mas thiab Paj Ntxawg nkawv yog ob tug coj ntawm lub tsiab pebcaug xyoo no. Nkawv twb nrhiav tau neeg tag lawm.

 

Summer Picnic 2016

Ob tug yuav los coj lub picnic xyoo no yog Kos Tommy thiab Yeeb nkawv. Muab teem tau rau 08/06/16.

 

Ob Tug Tuav Nyiaj (Treasurers)

Xyoo no, peb muaj ob tug tshiab los tuav nyiaj ntawm peb lub koos haum: Kawm thiab Nom Leej

 

Kev Qhia Kevcai Hmoob Rau Cov Menyuam

Pov mam nrog cov tuav kev kawm ntaub ntawv kom nkawv npaj rau peb cov menyuam tuaj kawm.

Read More

Kev Hloov rau Tshoob Kos thiab Tha Neeg Tuag

Share with:

FacebookTwitterGoogleLinkedInRedditPinterest


Kev Hloov rau Tshoob Kos thiab Tha Neeg Tuag

(Agreement to Changes in Wedding and Funeral Services)

Effective 10/24/2015

 

Tshoob Kos

Ntawm peb tsevneeg Hmoob Xyooj ces peb pom zoo hais tias txij no mus yav tom ntej, peb yuav ua tshoob kos raws li no:

  1. Peb tsuas muaj ua tshoob rau ib hnub lawm xwb. Tsis muaj tuaj hmo Friday es mam noj haus rau hnub Saturday lawm. Tseem peb mus yuav lawv ib tug ntxhais los, peb yuav thov ua li ntawv ib yam. Yog tus twg ho tsis kam li los, cov kwvtij sawvdaws mam sib sablaj seb yuav yoog tau li cas.
  2. Nyob ntawm $200 nyiaj txaum txheej ntawv ces peb yuav tsis muab faib rau sawvdaws lawm li yav tag los lawm. Peb yuav muab khaws cia rau tom bank rau wb tug coj tshoob kos tau coj los siv qhia tshoob kos rau cov hluas hauv peb tsevneeg.
  3. Ntawm $60 nyiaj sim tshoob ces mam muab xa rau koom haum Hmoob 18 xeem thiab peb tus nres xeem Hmoob Xyooj.
  4. Zeem vauv thiab yawm yij – Peb yuav tsis pub muab cov khob loj loj thiab khob txawv los zeem qhua lawm.  Peb tsuas pub siv coj khob sawvdaws siv haus dej cawv saum rooj xwb.
  5. Nyob rau saum lub rooj mov noj tshoob kos, peb yuav tsis pub muab cawv coj los chiv rau cov mejkoob thiab cov kwvtij haus saum lub rooj noj haus. Siv tau beer xwb, tsis pub siv cawv.

 

Kevcai Dabqhuas Tha Neeg:

Peb sib tham zaum no, sawvdaws pom zoo hais tias yog peb muaj ib tug neeg puv 120 xyoo lawm no ces peb yuav ua cov kevcai txias raws li nram qab no:

  1. Sijhawm – Peb yuav tha tus neeg ntawv pib hnub Saturday mus txog rau Monday. Pib taw ke rau hnub Saturday. Ua hauv qhua rau hnub Sunday tag ces rub rooj hais xis. Hnub Monday ces peb coj nws mus sam sab. Peb tsuas muaj ua 2 hnub lawm xwb kom sawvdaws thiaj tsis sab sab.
  2. Hauv Qhua – Peb yuav tsis muaj hu Ntxhais Vauv Zov Qauv lawm thiab xov txivdab lawm. Peb tsuas muaj 4 tug hauv qhua thiab tua 4 tug nyuj los ua kevcai xwb. Cov no yog: Cuab tsav, Txiv dablaug/muam phauj, Cuas nyab thiab Cuas ntxhais.
  3. Ntaus Rog – Tsis tam li ntawv, peb pom zoo hais tias txij no mus peb yuav tsis muaj ntaus rog. Txheej thaum ub cov laus muaj tabsis peb nyob rau tebchaws no lawm, peb yuav tsis muaj ntaus rog lawm.
  4. Kev Ua Tsaug – Yog muaj ib tug neeg muab nyiaj tshav ntuj pab peb, peb yuav kom ib tug xyom cuab los hais lus ua tsaug es sawvdaws pe xwb. Peb yuav tsis pub neeg los rub ib tug zuj zus coj nws mus ua tsaug lawm.

 

PDF file: Kev Hloov rau Tshoob Kos thiab Tha Neeg Tuag 2015

Read More